รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2นายทินกร อินทะนาม 054-421151 
101อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)นายอภิชัย ศรีเพชร   
102บ้านปงสนุก    
103ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)นายศัจกร ไชยจำเริญ   
104บ้านกิ่วแก้ว    
105บ้านยางขามนายสุเทพ เครืออินทร์   
106บ้านหัวขัว    
108บ้านจุนนายถวัลย์ แสงสว่าง   
109บ้านห้วยกั้ง    
110บ้านธาตุขิงแกง    
111บ้านแม่วังช้างนายอารีย์ ขรรค์ชัย   
112บ้านแม่ทะลายนายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์   
113บ้านสร้อยศรีนายปิยชาติ ธงสัตย์   
114บ้านดอนมูลนายวสัน ดาวศรประศาสน์   
115บ้านร่องย้าง    
116บ้านเวียงลอนายนภดล เขื่อนเป็ก   
117บ้านศรีเมืองชุมนางสุรางค์ ตันกูล   
118บ้านน้ำจุนนายสิงหา กาชัย   
120บ้านร่องแมดนายณัฐพงษ์ ชุมภู   
121บ้านสันหลวงนางวรนิษฐา คำยศ  นิยะดาปัญญ
122บ้านห้วยไคร้    
123ชุมชนบ้านห้วยงิ้วนายประสิทธิ์ ชูศรีงาม   
124บ้านพวงพยอมนายวิโรจน์ แสงแก้ว   
126บ้านสักลอนางลักษณา จันธิมา   
127บ้านสักทุ่งนายโสภณ นาปรัง   
201อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)นายอดุลย์ อ่อนนวล   
202บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)นายวิชัย ศรีจันทร์   
203บ้านพระนั่งดินนายสิงห์ทอง มุณีแก้ว   
204บ้านไชยพรม    
205บ้านปี้นางดวงกมล ใจดี   
206บ้านวังเค็มใหม่    
207บ้านดอนลาว    
208ปัวพิทยานายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์   
209บ้านร่องค้อมนางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์   
210บ้านร่องส้านนายพิชิต เตชะนา   
211บ้านสบสานายสำราญ จันต๊ะ   
212บ้านโจ้โก้นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์   
213บ้านใหม่ร่มเย็นนายรุจวิภู จักรแก้ว   
214บ้านปางถ้ำนายนิคม กีรติวรางกูร   
215บ้านต้นผึ้ง    
216บ้านปัวศรีพรมนายธนวัฒน์ ปริญญา   
217บ้านฝายกวาง    
218บ้านทุ่งหล่มนายมนัด คำถิน   
219บ้านแวนโค้ง    
220บ้านคะแนง    
221บ้านน้ำมินนายสมพิศ กาติ๊บ   
222บ้านแฮะนายสมบัติ ราษี   
223บ้านสบทุ"คีรีราษฎร์สงเคราะห์"นายปรีชา โสภาเคน   
224บ้านถ้ำผาลาดนายนพดล ธุระ   
225บ้านทุ่งเย็นนายณัฐ คำมูล   
226ชุมชนบ้านเชียงบานนางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่   
227บ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล"นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ   
228บ้านปางวัว    
229บ้านผาฮาวนายเสมอพงษ์ อินปั๋น   
230บ้านหัวทุ่งนายศรี แสงศรีจันทร์   
231บ้านแม่ต๋ำนายเอนก ยารังษี   
232บ้านแวนนายจุน บัติปัน   
233บ้านผาลาด    
234ชัยชุมภูนายมานัด สร้อยสวิง   
235บ้านสันปูเลยนายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์   
236บ้านปางมดแดงนายมณเฑียร ประเสริฐสังข์   
237บ้านหนองบัวเงินนายสัญญา โยธาวุธ   
238บ้านจำบอนนายวินัย พงษ์ช้าง   
301บ้านดู่นางบงกช ปัญญาไว   
302ชุมชนบ้านบอนนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว   
303บ้านหนุน    
304บ้านม่วงนายพิเชษฐ์ ไชยบาล   
305บ้านบุญเรืองนายสงัด เปาวัลย์   
306บ้านห้วยสิงห์    
307อนุบาลปงนายประเวศน์ ขันตา   
309บ้านห้วยแม่แดงนางสุกัญญา วงศ์วิชัย   
310บ้านหมุ้น    
311บ้านหนองท่าควาย    
312บ้านวังบง    
313บ้านสีพรม    
314บ้านป่าคา    
315บ้านใหม่พัฒนานายเสน่ห์ สนิท   
316บ้านควรดงนายปฏิพงษ์ ไชยเลิศ   
317บ้านสบขามนายนิธิศ ไชยปิน   
318บ้านนาอ้อมนางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล   
319บ้านผาตั้งนายประดิษฐ ผุสดี   
320บ้านน้ำปุกนายสมพงษ์ สืบเครือพรม   
321บ้านขุนกำลัง    
322บ้านสันติสุข    
323บ้านดอนแก้ว    
324บ้านดอนเงินนายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า  สมจิตร(ชื่
325บ้านหลวง    
326บ้านดอนไชยป่าแขมนายอดุลย์ สิงห์คำ   
327บ้านหล่ายฝายแก้วนายพศวีร์ ศรีวิชัย   
328บ้านแม่ทายนายสุวัฒน์ โยปัญญา   
329บ้านสันกลางนาดอ    
331บ้านแฮะ    
332บ้านทุ่งแตนายยุทธนา คงแหลม   
333ราชานุเคราะห์นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์   
334บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)นายปรีชา แบนประเสริฐ   
335บ้านปัวนายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์   
336บ้านเลี้ยวนายอณิรุจน์ สมจิต   
337บ้านแบ่งนายเอกรัตน์ กันทะเนตร   
338บ้านใหม่น้ำเงิน    
339ชุมชนบ้านดอนไชยนายสาคร วงศ์เพิ่ม   
340บ้านปางผักหมนายจินดา ตาทิพย์   
341บ้านควรเก๊าเงา    
401บ้านไชยสถานนายสมบูรณ์ แสนอุ้ม   
402บ้านท่าม่านนายภักดี ศรีโพธิ์   
403ชุมชนบ้านหลวงนายสังคม กล้าหาญ   
404บ้านหล่ายทุ่ง    
405บ้านปงสนุก    
406บ้านสระนายจักรพันธ์ ภาชนะ   
407บ้านทุ่งหนอง    
408บ้านท่าฟ้าเหนือ    
409บ้านท่าฟ้าใต้นายบุญเรือง แกนขุนทด   
410บ้านนาบัว    
411อนุบาลเชียงม่วนนายประทีป สร้อยนาค   
413บ้านบ่อเบี้ยนายธนากร วรากุลพิชัย   
414บ้านทุ่งมอก    
501บ้านดอนมูล    
502บ้านสะแล่งนายอำพล ราวกลาง   
503บ้านร้องเชียงแรงนายศรศักดิ์ บัวผัด   
504บ้านน้ำเปื๋อย    
505บ้านดอนไชย    
506บ้านสบบงนายสมัย มีสติ   
507อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)นายจำนงค์ จันแปงเงิน   
508บ้านปงนายปาน สุวรรณ   
509บ้านฮวกนายวิจิตร สมศรีวัฒนา   
510บ้านทุ่งติ้วนายสุภัทร์ เขียนโพธิ์   
511บ้านสถาน    
512ชุมชนบ้านหนองเลานายดำรงค์ วงศ์ใหญ่   
513บ้านป่าสักนายไพฑูรย์ มาวงค์   
514บ้านแกนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ   
515บ้านแกใหม่นิคม    
516บ้านปงใหม่นายปวรัศ วงศ์ใหญ่  สว่าง
517บ้านสานายมนตรี วงศ์ใหญ่   
518บ้านทุ่งกล้วยนายอินทอง เชียงทา   
519บ้านก๊อหลวง    
520บ้านก๊อน้อยนายวิสิทธิ์ เมืองมูล