สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย